Aslan Adeta Kükredi

Trabzonspor Basın sözcüsü Yakup Aslan'dan, zehir gibi açıklamalar..

Aslan Adeta Kükredi

 Fenerbahçe Asbaşkanı Perek'in “Trabzon'un şampiyonluğu beklemesi sağlıklı değil. Ayıp ediyorlar" sözlerine yanıt geldi.Basın sözcüsü Yakup Aslan "Esas ayıp eden kendileri" dedi. Tapelerdeki ‘Sivas’a yollanacağı ileri sürülen balıklarla’ ilgili itham için ise “Fenerbahçeli dostlarımıza da hamsi yolladığım oldu. Bu suç mu” diye konuştu.

Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı Ta­hir Pe­rek'in şi­ke sü­re­ci ve 2010-11 se­zo­nu­nun şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la il­gi­li "Trab­zon ayıp edi­yor" açık­la­ma­la­rı­na anın­da ya­nıt gel­di. Bor­do-Ma­vi­li ku­lü­bün ba­sın söz­cü­sü Ya­kup As­lan, Sa­rı-La­ci­vert­li ra­kip­le­ri­ni sü­re­ci su­lan­dır­mak­la suç­la­yıp, sert ifa­de­ler­le eleş­tir­di.

Taraftarımız kan ağlıyor
Pe­rek'in "Trab­zon ca­mi­ası­nın şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı bek­le­me du­ru­mu hiç sağ­lık­lı de­ğil. Bu olay­da ba­na gö­re çok ayıp edi­yor­lar" söz­le­ri­ne ya­nıt ve­ren As­lan, "Ağ­lı­yor­lar, bir ta­raf­tan da su­lan­dı­rı­yor­lar. Or­ta­da bir ayıp yok, ma­ni­pü­las­yon, hak gas­pı var. Bu­na ayıp di­yor­sa esas ayıp eden ken­di­le­ri. Kar­şı ta­ra­fın hak­kı­nı de­ği­şik oyun­lar­la, en­tri­ka­lar­la gasp ede­cek, son­ra piş­kin bir şe­kil­de 'Ayıp edi­yor­lar' di­ye­cek­si­niz. Biz 3,5 yıl­dır kı­rı­lı­yo­ruz. Ta­raf­ta­rı­mız kan ağ­lı­yor. Ye­rel Mah­ke­me, UE­FA, CAS hat­ta Fe­de­ras­yon şi­ke ya­pıl­dı­ğı­nı çok net ola­rak te­yit et­ti­ği hal­de, 'Ni­ye bu ka­dar üze­rin­de du­ru­yor­lar? Şi­ke de ol­sa bı­rak­sın­lar ku­pa­yı' mı de­mek is­ti­yor­lar? Hak­kı­mız ol­ma­yan bir şe­yi is­te­mi­yo­ruz ki ayıp ol­sun. Kim­se­nin ma­lı­na, ku­pa­sı­na göz dik­me­dik. Kim­se­nin hak­sız ye­re ce­za al­ma­sı­nı ta­lep et­me­dik. Kim­se­nin ce­za al­ma­sı ta­raf­ta­rı da de­ği­liz. Ayıp var­sa, gasp et­tik­le­ri ku­pa­yı ver­me­mek için di­re­nen­ler ayıp edi­yor­lar. Ku­lü­be baş­kan ada­yı olan Meh­met Ali Ay­dın­lar bi­le 'Yan­lış ya­pıl­dı. İlk baş­ta yap­tıkt­la­rı ha­ta­dan vaz­geç­sey­di­ler, ne Türk fut­bo­lu ya­ra ala­cak­tı ne de Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası sı­kın­tı ya­şa­ya­cak­tı' di­yor" ifa­de­le­ri­ni  kul­lan­dı.

Otyak­maz'a ta­pe çağ­rı­sı
As­lan, Mec­nun Ot­yak­maz'ın "Ye­ni­den yar­gı­la­ma olur­sa Trab­zons­por'un ta­pe­le­ri­ni de pay­la­şa­ca­ğım' söz­le­ri­ni de yo­rum­la­dı.

"Elin­de ta­pe­le­ri ma­dem var da­ha ön­ce ver­sey­di. Ni­ye ver­mi­yor­lar? Hu­ku­ku mu ya­nıl­tı­yor­lar" di­yen As­lan şöy­le de­vam et­ti: “Bel­ge­yi sak­la­ma­k hu­ku­ku al­dat­mak­tır. Bun­lar ken­di­ni kur­tar­mak için ya­pı­lan çır­pı­nış­tır. Bi­zim es­ki yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin ha­ta­sı za­ma­nın­da şi­keyi fark ede­rek ön­lem al­ma­ma­la­rı­dır. Yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin şi­ke­ye bu­laş­ma ih­ti­ma­li yok­tur. Mec­nun Ot­yak­maz'ın açık­la­ma­la­rın­dan ötü­rü ra­hat­sız­lık duy­mu­yo­ruz. Bi­zim sı­kın­tı­mız yok çün­kü kar­nı­mız ağ­rı­mı­yor. Ka­rnı ağ­rı­yan­lar sı­kın­tı ya­şa­sın. Var­sa bel­ge­si mah­ke­me­ye ilet­sin, mah­ke­me de ge­re­ği­ni yap­sın.” 

Bütün Trabzon’u içeri atmalılar!
Bor­do-Ma­vi­li ida­re­ci şi­ke da­va­sı baş­la­dı­ğın­da gün­de­me ge­len, ham­si ba­lık­la­rı­nı içe­ren ta­pe­ler­le il­gi­li ise "Bi­zim hiç­bir sı­kın­tı­mız yok. Ham­si böl­ge- ­mi­zin en meş­hur be­si­ni­dir. Tür­ki­ye'nin her ta­ra­fı­na ham­si biz­den gi­di­yor. Bu­nun için­de Fe­ner­bah­çe­li, Ga­la­ta­sa­ray­lı, Be­şik­taş­lı, Si­vas­lı vs. hep­si var. Çok ya­kın ol­du­ğum Fe­ner­bah­çe­li ar­ka­daş­la­rım var. On­la­ra ba­lık gön­der­di­ğim ol­muş­tur. Te­le­fon­da 'Ba­lık gön­de­re­yim mi sa­na' de­yin­ce or­ta­ya böy­le bir şey mi çı­ka­cak? Bi­ri ham­si is­te­yin­ce gön­der­di di­ye suç­la­ya­cak­lar­sa bü­tün Trab­zon'u suç­la­ma­la­rı la­zım. Her Trab­zon­lu bi­ri­ne bir şe­kil­de ham­si gön­der­miş­tir. O za­man hep­si­ni içe­ri ata­lım. Bun­la­rın hep­si mah­ke­me­ler­de gün­de­me gel­di, hiç­bir şey çık­ma­dı. Mah­ke­me­le­rin in­ce­le­me­le­rin so­nu­cu­na gö­re bey­hu­de laf­lar bun­lar.”

PE­REK NE DE­MİŞ­Tİ?
  Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı Te­hir Pe­rek kı­sa­ca şu açık­la­ma­la­rı yap­mış­tı: Trab­zon ca­mi­ası­nın şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı bek­le­me du­ru­mu hiç sağ­lık­lı de­ğil. Trab­zon bu olay­da ba­na gö­re ayıp edi­yor. Çok faz­la ayıp edi­yor. Bu sport­men­li­ğe, in­san­lı­ğa sığ­maz. Ko­nu­şul­ma­ya, tar­tı­şıl­ma­ya de­ğe­cek bir du­rum de­ğil. Trab­zons­por ile iliş­ki­le­ri­miz mec­bu­ren yü­rür ama gön­lüm kı­rıl­mış his­se­di­yo­rum. Ben Ka­ra­de­niz­li­yi se­ve­rim. Ama Trab­zon be­ni yık­tı. Duy­gu­la­rı­mı tah­rip et­ti.

BATUHAN GÜLŞAH - BUGÜN GAZETESİ

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Eyup badur - 3 yıl önce
Trabzon halkının trabzonsporun emeğini alın terini çaldınız bundan daha ayıbı varmı şerefi olmayan küstahlar sizin hiçmi vicdanınız yok ineğimi sattım kombine aldım 82 puana katkıda bulundum siz çaldınız ahlaksızlar
Avatar
muhammed - 3 yıl önce
saka gibi ya. insan biraz olsun utanir bu laflari etdimi. birazcik olsun düsünür ya. ayip ediyormus. öteki dünyada yatacak yeri yok la bunun. sacma aciklamalar duydum ama bukadarida harbi fazla ya. fenerbahceli arkadasim bile bu salak ne diyor diyo hahahahaha ayip ya
Avatar
ALAYINA MOKOKO - 3 yıl önce
bunlarda değil vicdan hiç bi şeyleri yok bunlarda namusta yok nedeni ise çok basit bunlar o kupa için avratlarini bile yollarlar gerekli yerlere