Aziz Yıldırım Neden Tutuklanmıyor?

Eski İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer’in “Başbakan’ın talimatıyla 2011’deki 3 Temmuz operasyonu genel seçim sonrasına bırakıldı” sözlerinin ardından benzer bir gelişme daha yaşandı.

Aziz Yıldırım Neden Tutuklanmıyor?

Eski İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer’in “Başbakan’ın talimatıyla 2011’deki 3 Temmuz operasyonu genel seçim sonrasına bırakıldı” sözlerinin ardından benzer bir gelişme daha yaşandı.

22 Mart 2014 Cumartesi 02:00
Aziz Yıldırım Neden Tutuklanmıyor?
İs­tan­bul İs­tih­ba­rat es­ki Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ken­di­le­ri­ne ta­li­mat ve­re­rek 3 Temmuz operasyonunun 12 Haziran 2011’de­ki ge­nel se­çim­ler son­ra­sı­na bı­rak­tı­rdı­ğını id­di­a et­miş­ti. Ben­zer bir gi­ri­şi­min de 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ya­şan­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Dosyanın Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da nor­mal dos­ya­la­ra oran­la da­ha uzun sü­re bek­le­til­me ne­de­ni­nin ye­rel se­çim­ler ön­ce­si Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası­nın tep­ki­si­ni çek­me­mek ol­du­ğu id­di­a edil­di. Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ’­ın Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ha­san Er­bi­l’­e dos­ya­nın 30 Mart son­ra­sı ye­rel mah­ke­me­ye gön­de­ril­me­si ri­ca­sın­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.

SE­ÇİM SON­RA­SI CE­ZA­EVİ­NE Gİ­RE­CEK­LER İDDİASI 

Dosyanın, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da nor­mal dos­ya­la­ra oran­la da­ha uzun kal­ma­sı ku­lis­ler­de ‘ye­ni­den in­ce­le­me ya da ‘i­ti­ra­z’ ka­ra­rı ve­ri­le­bi­le­ce­ği yo­rum­la­rı­na ne­den ol­muş­tu. Yar­gı­tay 5. Ce­za Da­ire­si ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­la­nan ve 17 Oca­k’­tan bu ya­na Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da bek­le­ti­len “şi­ke­” dos­ya­sı­na iliş­kin il­ginç bir ay­rın­tı or­ta­ya çık­tı. Baş­sav­cı Er­bi­l’­e ia­de-i zi­ya­ret­te bu­lu­nan Ba­kan Boz­da­ğ’­ın bu gö­rüş­me­de, Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan şi­ke da­va­sı­na iliş­kin dos­ya­nın ye­rel mah­ke­me­ye 30 Mart se­çim­le­rin­den son­ra gön­de­ril­me­si ri­ca­sın­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Yar­gı ku­lis­le­rin­de, Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası­nın tep­ki­sin­den çe­ki­nil­di­ği ve bu tep­ki­nin san­dı­ğa yan­sı­ma­ma­sı için Ba­kan Boz­da­ğ’­ın dev­re­ye gir­di­ği be­lir­ti­li­yor. Çün­kü dos­ya­nın ye­rel mah­ke­me­ye gön­der­me­si­nin ar­dın­dan Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ve çok sa­yı­da ki­şi­nin ha­pis ce­za­sı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Yıl­dı­rım ka­lan 3 yıl 2 ay­lık ce­za­sı­nı ta­mam­la­mak üzere ce­za­evi­ne gön­de­ri­le­cek.

YAR­GI­TAY İTİRAZLARA RAĞMEN CE­ZA­LA­RI ONAMIŞTI 

3 Tem­muz 2011 yı­lın­da pat­lak ve­ren davada son ka­rar mer­ci­i Yar­gı­tay, 5. Ce­za Da­ire­si ka­ra­rı­nı 17 Oca­k’­ta açık­la­dı. Yar­gı­tay, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım hak­kın­da ‘şi­ke ve teş­vik pri­mi suç­la­rı­nı iş­le­mek ama­cıy­la suç ör­gü­tü ku­rup yö­net­me­k’ suç­la­rın­dan ver­di­ği ce­za­la­rı ona­dı. Yıl­dı­rım, ce­za­evin­de kal­dı­ğı sü­re dik­ka­te alın­dı­ğın­da 3 yıl 2 ay da­ha ha­pis ya­ta­cak. Yıl­dı­rım, Yar­gı­ta­y’­ın ka­ra­rı­nı hu­ku­ka ay­kı­rı ve si­ya­si bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek ka­ra­rı ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­ti.

‘KARAR SİYASİ BİR MANEVRADIR’ 

Yıl­dı­rım, da­va­ya iliş­kin şu ifa­de­le­ri kul­lan­mış­tı: “Fe­ner­bah­çe­’yi, si­ya­si ve hu­kuk dı­şı ka­rar­lar­la ve en önem­li­si pu­su ge­le­nek­le­rin­den ge­len uy­gu­la­ma­lar­la tes­lim al­ma­ya ça­lı­şan­lar yi­ne ta­ri­hi bir ha­ta­nın eşi­ğin­de­dir­ler. ‘A­dil ve ye­ni­den yar­gı­lan­ma hak­kı­nı­n’ tar­tı­şıl­dı­ğı bu sü­reç­te, apar to­par ve­ri­len bu ka­rar, Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın ve tüm ka­mu­oyu­nun nez­din­de sa­de­ce bir si­ya­si ma­nev­ra­dır.”

3 Temmuz operasyonu da seçim sonrasına bırakılmış 

İs­tan­bul İs­tih­ba­rat eski Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, geç­ti­ği­miz gün şi­ke ope­ras­yo­nu ile il­gi­li BU­GÜN TV’­de sar­sı­cı bil­gi­ler ver­miş­ti. Yıl­ma­zer, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın 3 temmuz operasyonundan, ön­ce­den ha­be­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ken­di­si­ne şi­ke ile il­gi­li bir dos­ya sun­duk­la­rı­nı ak­tar­dı.

‘ÇOK MEMNUN OLDU’ 

Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ope­ras­yo­nu­n 2011 Ha­zi­ra­n’­da ya­pı­la­cak mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri son­ra­sı­na bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Yıl­ma­zer şöy­le ko­nuş­tu: “Ta­bi­i se­çim­ler­den son­ra­ya kal­sın di­ye bir ta­li­mat. Ope­ras­yo­nun za­man­la­ma­sı bi­li­yor­su­nuz öy­le ka­nun hük­müy­le sı­nır­lan­mış bir şey de­ğil, es­nek bir ko­nu. Bir ope­ras­yo­nu bu­gün de ya­pa­bi­lir­si­niz, 3 ay son­ra da, 6 ay son­ra da. Baş­ba­ka­n’­dan böy­le bir has­sa­si­yet gel­di. Ar­ka­daş­lar as­lın­da ope­ras­yo­na ha­zır sa­fa­hat­ta dos­ya­yı ver­miş­ler­di. Bek­le­me­si yö­nün­de bir şey ol­du. Ne ka­dar bek­le­di onu da çok net ha­tır­la­mı­yo­rum. Ama se­çim son­ra­sı­na te­hir edil­mek üze­re o dos­ya­nın bek­len­di­ği­ni, Baş­ba­ka­n’­ın dos­ya­dan çok mem­nun ol­du­ğu­nu Ora­da­ki ar­ka­daş­la­ra söy­le­nen şu­dur: ‘A­man sağ­lam ça­lı­şıl­sın.’”

Yıldırım’dan sürpriz Avrupa ziyareti 

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ön­ce­ki gün git­ti­ği Hol­lan­da­’da Av­ru­pa Bir­li­ği par­le­men­ter­le­riy­le gö­rüş­tü. Tür­ki­ye Ra­por­tö­rü Ri­a Oo­men-Ru­ij­ten ve di­ğer par­le­men­ter­ler­le bir ara­ya ge­len Yıl­dı­rı­m’­ın şi­ke da­va­sı ve adil yar­gı­la­may­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ak­tar­dı­ğı öğ­re­nil­di.

‘DİNLEMELER DELİL SAYILDI’ 

Gö­rüş­me­de, şi­ke da­va­sın­da hu­kuk­suz­luk ya­şan­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Yıl­dı­rı­m’­ın, da­va sü­re­sin­ce din­le­me­le­rin ay­nı ha­kim ta­ra­fın­dan onay­lan­dı­ğı­nı, da­ha son­ra ay­nı ha­kim ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dık­la­rı­nı ve son ola­rak ay­nı ha­kim ta­ra­fın­dan mah­kûm edil­dik­le­ri­ni söy­le­di­ği be­lir­til­di.

Din­le­me­le­rin de­lil sa­yıl­ma­ma­sı­na rağ­men bu da­va­ya özel bir uy­gu­la­may­la din­le­me­le­rin tek ba­şı­na de­lil sa­yıl­dı­ğı­nı AP üye­le­ri­ne ak­ta­ran Yıl­dı­rım, ak­şam sa­at­le­rin­de Tür­ki­ye­’ye dön­dü.

Çandar: Operasyon Erdoğan’ın bilgisi dışında olamazdı

Ga­ze­te­ci ya­zar Cen­giz Çan­dar, Fe­ner­bah­çe gi­bi bü­yük bir ku­lü­be 3 Tem­mu­z’­da ya­pı­lan ope­ras­yo­nun Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bil­gi­si ve ona­yı dı­şın­da müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

YILMAZER DOĞRULADI 

Çan­dar, emek­li İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­ze­r’in 3 Tem­mu­z’­da ya­pı­lan şi­ke ope­ras­yo­nun­dan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın bil­gi­si ol­du­ğu yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­nın da bu yön­de­ki ka­na­ati­ni is­pat­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Fe­ner­bah­çe­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Çan­dar, “Fe­ner­bah­çe­’ye kar­şı ya­pı­lan ve Baş­ka­n Aziz Yıl­dı­rım ile ba­zı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin 1 yıl tu­tuk­lu kal­ma­la­rı­na yol açan ope­ras­yo­nun hak­sız ve hu­kuk­suz ol­du­ğu­na bi­rin­ci gü­nün­den baş­la­ya­rak ka­na­at ge­tir­dim. Bu­nun ne­den­le­ri­ni de ge­rek te­le­viz­yon ek­ran­la­rı­da ge­rek­se ya­zı­la­rım­da de­fa­lar­ca di­le ge­tir­dim. 28 Şu­ba­t’­ta ken­di ba­şı­ma ge­len hu­kuk­suz­luk uy­gu­la­ma­la­rı­nın bir ben­ze­ri­ne, bir 28 Şu­bat­ze­de, bir de­mok­rat ve bir Fe­ner­bah­çe­li ola­rak ta­nık ol­du­m” de­di.

3 Tem­muz gü­nün­de Fe­ner­bah­çe gi­bi bir ku­lü­bü do­la­yı­sıy­la mil­yon­lar­ca ki­şi­yi il­gi­len­di­re­cek o çap­ta bir ge­liş­me­nin, so­ruş­tur­ma­nın ve ope­ras­yo­nun Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın bil­gi­si ve ona­yı dı­şın­da müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Çan­dar, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­nın ve emek­li İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­ze­r’­in BU­GÜN TV’­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın, Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­ci­le­riy­le de de­fa­lar­ca pay­laş­tı­ğı ka­na­ati­nin is­pa­tı­nı or­ta­ya koy­du­ğunu ifa­de et­ti.

Kaynak: Bugün Gazetesi / Gökhan Özdağ 
Son Güncelleme: 22.03.2014 02:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cevdet The King 2014-03-22 13:12:03

Avrupa da şike ye kanaat getirilmesi yeterli. Sadece tapeler değil söz konusu olan, tapelere paralel fiziki takip söz konusu.

Bu kadar ortada olan ve FB nin bile onlarda yaptı biz de demesine rağmen hala şike değildi demek IQ eksikliğidir. Netekim TFF bile şike vardır ama sahaya yansımamış demiştir. Ama nasılsa futbolcular ceza almıştır. Sanırım o futbolcular da hayalet idiler ki sahaya yansıyamadılar:)

banner575