Çakıroğlu'ndan Sert Açıklamalar

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin başına gelirse ne olur?...

Çakıroğlu'ndan Sert Açıklamalar

 Meh­met Ali Ay­dın­lar’ın Fe­ner­bah­çe baş­ka­nı se­çil­me­si du­ru­mun­da Trab­zon’un da hak id­di­a et­ti­ği 2010-11 se­zo­nu­y­la il­gi­li na­sıl bir stra­te­ji iz­le­ye­ce­ği me­rak edi­li­yor. Ni­te­kim Ay­dın­lar TFF baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem için “O se­zo­nu yok sa­ya­cak­tık” de­miş, ku­pa­nın kim­se­ye ve­ril­me­ye­ce­ği­ni ima et­miş­ti.
 
“Şikeyi itiraf etmiştir”
 
An­cak Bor­do-Ma­vi­li cep­he­nin tu­tu­mun­da de­ği­şik­lik yok. Trab­zonspor İkin­ci Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, konuyla il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­lar­ken bir­bi­rin­den sert me­saj­lar ver­di. Ay­dın­lar’ın ola­sı baş­kan­lı­ğı du­ru­mun­da ne ya­pa­ca­ğıy­la il­gi­len­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ça­kı­roğ­lu “Ay­dın­lar ge­çen ay­ki ba­sın top­lan­tı­sın­da şi­ke ya­pıl­dı­ğı­nı biz­zat iti­raf et­miş­ti. Fe­ner­bah­çe için ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­dan ne­ler yap­tı­ğı bel­li. TFF baş­ka­nıy­ken o se­zo­nu yok say­ma­ya gü­cü yet­me­di. Fe­ner­bah­çe baş­ka­nı ol­du­ğun­da da yet­mez. O sezonunun şampiyonu Trabzon’dur. Kupa gayriyasal bir şekilde Fenerbahçe müzesinde durmaktadır. Kupanın bize gelişi sadece süreç meselesi” dedi. 

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.