Çakıroğlu'ndan Sert Sözler

Trab­zons­por es­ki yö­ne­ti­ci­si Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, ge­le­ce­ği be­lirsiz­li­ği­ni ko­ru­yan Ol­can Adı­n’­dan Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’na ka­dar çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Çakıroğlu'ndan Sert Sözler

Trab­zons­por es­ki yö­ne­ti­ci­si Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, ge­le­ce­ği be­lirsiz­li­ği­ni ko­ru­yan Ol­can Adı­n’­dan Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’na ka­dar çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

07 Haziran 2014 Cumartesi 11:49
Çakıroğlu'ndan Sert Sözler
 Trab­zons­po­r’­un iç ba­rı­şa ve bir­li­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sebahattin Ça­kı­roğ­lu, “Bu amaç­la gel­miş­tik ama ar­ka­daş­la­rı­mız bö­len bir ekip ol­du. Aci­len ge­nel ku­ru­la gi­dil­me­li. Yö­ne­tim, en azın­dan bu ba­si­re­ti gös­ter­me­li, en azın­dan bir de­fa doğ­ru­yu yap­ma­lı­” de­di. Baş­kan Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’na da ses­le­nen Ça­kı­roğ­lu, “Ken­di­si­ne gü­ve­ni­yor­sa ge­nel ku­ru­la gi­der. Bu yö­ne­tim ta­ra­fın­dan Trab­zons­po­r’­un onu­ru, gu­ru­ru her şe­yi kı­rıl­mış­tır. Ha­cı­os­ma­noğ­lu se­çi­me gir­sin 150 oy bi­le ala­maz. Ar edi­yor­sa se­çi­me de gir­me­z” di­ye ko­nuş­tu.İbrahim Ha­cı­os­ma­noğ­lu,ge­nel ku­rul­da 4 bin 236 üye­nin bin 571’i­nin oyu­nu al­mış­tı.

‘Kümeye gitmek demektir’

Ol­ca­n’­ın ge­ri­de ka­lan se­zon­da ta­kı­mı ayak­ta tu­tan isim­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ça­kı­roğ­lu, “T­rab­zon, Ol­ca­n’­ın ye­ri­ni 15 mil­yon eu­ro­luk bir adam­la bi­le dol­du­ra­maz. Ni­ye küs­tü­rül­dü bil­mi­yo­rum ama an­laş­ma sağ­lan­ma­lı. Şim­di­ye ka­dar bu iş bit­me­liy­di. Ol­can, Onur gi­bi isim­le­ri sat­mak de­mek Trab­zons­po­r’­a kü­me­ye git de­mek­ti­r” de­di. Ol­ca­n Adın’­la söz­leş­me im­za­la­na­ma­ma­sı­nı da de­ğer­len­di­ren Ça­kı­roğ­lu, “Za­fi­yet ola­rak de­ğer­len­dir­mek or­ta­da olan bir du­rum. Bo­zuk sa­at bi­le gün­de iki kez doğ­ru­yu gös­te­rir­ken bu ar­ka­daş­lar bir ke­re bi­le doğ­ru­yu gös­te­re­mi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.  
Son Güncelleme: 07.06.2014 13:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575