Trabzon 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur

Eski Yöneticidn Gekas İtirafı

''Gekas'ı almak istemiştik!..''

Eski Yöneticidn Gekas İtirafı

''Gekas'ı almak istemiştik!..''

01 Ekim 2014 Çarşamba 11:57
Eski Yöneticidn Gekas İtirafı
 Ak­hi­sar Be­le­di­ye­’nin gol­cü­sü The­ofa­nis Ge­kas, sa­de­ce Bugün’­e ko­nu­şa­rak “Bü­yük ta­kım­lar­dan ni­çin tek­lif gel­me­di an­la­ma­dı­m” de­miş­ti.
Trab­zons­por, adı Yu­nan for­vet ile en çok anı­lan ekip­ler­den­di. Trab­zons­por yö­ne­ti­min­de gö­rev alan ve baş­kan ile an­laş­maz­lık ya­şa­yın­ca ge­çen se­zon gö­re­vin­den ay­rı­lan es­ki yö­ne­ti­ci Sa­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, çar­pıcı açık­la­ma­lar yap­tı.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre Ça­kı­roğ­lu “Ge­kas, yö­ne­ti­ci­ler ara­sın­da çok ko­nu­şul­du, trans­fer et­me­yi dü­şü­nü­yor­duk. Yük­sek bir fi­yat is­te­miş­ler­di ama ba­na gö­re bu­gün çok yük­sek ra­kam­la­ra alı­nan­lar­dan çok da­ha iyi bir isim­di. Fa­kat Trab­zons­po­r’­da­ki trans­fer po­li­ti­ka­sı, İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu ile baş­la­yıp, Ha­cı­os­ma­noğ­lu ile bi­ti­yor­du­” de­di.

‘T­rans­fe­ri ba­sın­dan öğ­re­ni­yor­du­k’
 
Sa­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, ku­lüp­te olan­lar hak­kın­da kim­se­nin söz hak­kı ve­ya bil­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Söz­le­ri­ni “Ha­cı­os­ma­noğ­lu ken­di bil­di­ği­ni ya­pı­yor­du. Trab­zons­po­r’­un şu an­ki du­ru­mu iyi­siy­le kö­tü­süy­le ken­di­si­ne ait­tir. Bir oyun­cu­nun trans­fer edil­di­ği­ni ba­sın­dan öğ­re­ni­yor­du­k” ifa­de­le­riy­le nok­ta­la­dı.  
Son Güncelleme: 01.10.2014 11:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575