Mancini'nin Engin Baytar Kararı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Engin hakkında hocası kararı verdi.

Mancini'nin Engin Baytar Kararı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Engin hakkında hocası kararı verdi.

01 Ocak 2014 Çarşamba 13:36
Mancini'nin Engin Baytar Kararı
Roberto Mancini’nin, Eski Trabzonsporlu Engin Baytar’ın takımdan gönderilmesini istediği idida edilse de yönetime sadece “Kiralayın. Gelecek sezon takıma faydalı olacaktır” dediği öğrenildi.

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Man­ci­ni’nin, En­gin Bay­tar için “Oy­na­ma­dı­ğı za­man hu­zur­suz­luk çı­ka­rı­yor. Gön­de­ril­me­si ge­re­kir” de­di­ği id­di­ala­rı gün­dem­de­ki ta­ze­li­ği­ni ko­ru­yor. Hat­ta oyun­cu­yu Trab­zonspor ve bir­çok Sü­per Lig ta­kı­mı kad­ro­su­na kat­mak için sı­ra­ya girdi. An­cak İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı­nın yö­ne­ti­me ver­di­ği dev­re ara­sı ra­po­run­da 30 ya­şın­da­ki oyun­cu için il­ginç bir is­tek­te bu­lun­du­ğu, “En­gin’i ke­sin­lik­le sat­ma­yın, sa­de­ce ya­rım se­zon­ ki­ra­lık ve­rin. Ye­ni se­zon­da iyi bir ha­zır­lık dö­ne­mi ge­çir­di­ği za­man ta­kı­ma ke­sin­lik­le fay­da­lı olacaktır” de­di­ği öğ­re­nil­di. Man­ci­ni’nin is­te­ği üze­ri­ne yö­ne­ti­min En­gin’i ki­ra­la­ma ka­ra­rı al­dı­ğı, 1-2 gün için­de de yeni takımının belli olacağı bildirildi.

Referansı Didier Drogba olmuştu

Tec­rü­be­li fut­bol­cu, geçen sezon Fe­ner­bah­çe ile oy­na­nan Sü­per Ku­pa ma­çın­da Cü­neyt Ça­kır’a sal­dı­rdığı için 11 maç ce­za­ya çarp­tı­rıl­mış­ ve göz­den düş­müş­tü. An­cak bu se­zon ba­şın­da sür­priz bir şe­kil­de yö­ne­tim söz­leş­me­si­ni 2 yıl uzat­mış, bunun gelişmenin per­de ar­ka­sın­da Drog­ba’nın yat­tı­ğı söy­len­miş­ti. O dönemde En­gin’in çok ye­te­nek­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Drog­ba, mil­li fut­bol­cu­nun ken­di­ne bak­ma­sı ha­lin­de sı­ra dı­şı iş­le­re im­za ata­bi­le­ce­ği­ni sa­vun­muş­tu. Özel bir soh­bet­te de Ga­la­ta­sa­ray’ın en ye­te­nek­li oyun­cu­su ola­rak En­gin Bay­tar’ı gös­ter­miş­ti “O gör­dü­ğüm en iyi ye­te­nek­ler­den bi­ri” de­miş­ti. Şim­di Man­ci­ni’nin En­gin için satma yerine kiralama kararı vermesinde de Drog­ba’nın etkili olmuş ola­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.
Son Güncelleme: 01.01.2014 13:38
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575