Mert Nobre Dümeni Trabzonspor'a Doğru Kırdı

Trans­fe­r bir ­kaç gün için ­de net­le­şe­cek.

Mert Nobre Dümeni Trabzonspor'a Doğru Kırdı

Trans­fe­r bir ­kaç gün için ­de net­le­şe­cek.

03 Ocak 2013 Perşembe 12:00
Mert Nobre Dümeni Trabzonspor'a Doğru Kırdı
Şenol Güneş’in yerli forvet ısrarı üzerine Mersin İdman Yurdu ile temasa geçen Trabzonspor, pazarlıklarda büyük yol katetti.

For­vet ara­yış­la­rı­na tam gaz de­vam eden Trab­zons­por, İs­tan­bul BB’­de for­ma gi­yen Pi­er­re We­bo ve Ka­sım­pa­şa­’da oy­na­yan Ka­lu Uc­he için cid­di gi­ri­şim­ler­de bu­lun­muş­tu. An­cak An­tal­ya kam­pın­da tek­nik di­rek­tör Şe­nol Gü­neş ile bir ara­ya ge­len Baş­kan Sad­ri Şe­ner, de­ne­yim­li ho­ca­dan bir kez da­ha ay­nı söz­le­ri işit­ti. Gü­neş, “Her iki oyun­cu da son de­re­ce ka­li­te­li an­cak ta­kım­da­ki ya­ban­cı sa­yı­sı­nın ne ka­dar faz­la ol­du­ğu or­ta­da. Bu ne­den­le dev­re ara­sın­da trans­fer ede­ce­ği­miz oyun­cu­nun yer­li ol­ma­sın­dan ya­na­yı­m” de­di. Bu­nu ba­sın men­sup­la­rıy­la kı­sa bir top­lan­tı ya­pan Şe­ner de biz­zat di­le ge­ti­rin­ce Fır­tı­na, bir baş­ka yıl­dız­la te­ma­sa geç­ti.

RUSYA’NIN SOĞUĞU ÇEKİLMEZ

Ka­ra­de­niz eki­bi­nin, Mer­sin İd­man Yur­du­’n­da for­ma gi­yen Mert Nob­re için ça­lış­ma­la­ra hız ver­di­ği kay­de­dil­di. Fa­kat Nob­re­’yi Rus­ya Li­gi­’n­de mü­ca­de­le eden Mor­do­vi­a Sa­ransk da çok is­ti­yor. An­cak Bre­zil­ya asıl­lı gol­cü, Sa­rans­k’­ın lig­de so­nun­cu ol­ma­sın­dan ve Rus­ya­’nın ik­li­min­den şi­ka­yet­çi. Bu ne­den­le Sa­rans­k’­ın cö­mert tek­li­fi­ne rağ­men Trab­zo­n’­a sı­cak ba­kı­yor. Rus­la­r’­ın ver­di­ği 2.5 mil­yon eu­ro­nun ya­rı­sı­na, 1.2 mil­yo­na ra­zı ol­du­ğu öğ­re­ni­len Nob­re­’nin, iki ku­lü­bün el sı­kış­ma­sı ha­lin­de Trab­zon­lu ola­ca­ğı bil­di­ril­di. Trab­zon ve Mer­sin ara­sın­da­ki pa­zar­lık­lar­da da bü­yük yol ka­te­dil­di­ği ve bu trans­fe­rin bir­kaç gün için­de net­le­şe­ce­ği söy­le­ni­yor.

Son Güncelleme: 03.01.2013 12:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
altuğ 2013-01-03 12:54:46

necati neden hiç dusunulmuyor bence bizde cok takımın canını yakar

Avatar
mustafakeleş 2013-01-03 14:32:45

inş gelr pek inanmıorum ama süper topçu gelirse forvet hattımız düzelir

Avatar
olgaç kaman 2013-01-03 15:06:31

tam bi patlama transfer boşa giden para olur.. daha yasin olcan ve henriqueden ders alınmadıysa bişey demem

Avatar
bayram kilic @altuğ 2013-01-03 21:39:34

altuğ sana katılıyorum,necati bizde oynar

banner573

banner575