Olcan Son Sözünü Söyledi

Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “Göndermem” dediği Trabzonsporlu yıldız son sözünü söyledi.

Olcan Son Sözünü Söyledi

 Trab­zons­por’da Ol­can Adın kri­zi çö­zü­lü­yor. Se­zo­na dam­ga­sı­nı vu­ran oyun­cu­lar­dan olan Ol­can, “Gön­der­me­yiz” açık­la­ma­la­rı­na rağ­men for­ma­sı­nı giy­me­yi çok is­te­di­ği Be­şik­taş’a 1 adım da­ha yak­laş­tı. İş­te Ga­la­ta­sa­ray’ın da is­te­di­ği fa­kat Be­şik­taş’a kap­tır­mak üze­re ol­du­ğu Ol­can Adın’da­ki son ge­liş­me­ler.

Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu “Bü­yük he­def­le­ri­miz var. İs­tan­bul’da kay­bo­lur­sun, se­ni bı­rak­ma­yız” de­miş­ti. Ol­can ise “Ai­lem ile gö­rü­şe­yim” di­ye­rek top­lan­tı­dan ay­rıl­mış­tı. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, me­na­je­ri ara­cı­lı­ğıy­la yö­ne­ti­me dö­nüş yap­tı ve “Mü­sa­ade edin” ay­rı­la­yım gö­rü­şü­nü tek­rar­la­dı.

-Ol­can bu me­sa­jı­nın içine te­da­vi gö­ren ba­bası­nın du­ru­mu­nu da ek­le­di. “Ba­bam İs­tan­bul’da te­da­vi gö­rü­yor. Onun­la da­ha ya­kın­dan il­gi­len­me­li­yim” de­di­ği ve an­la­yış bek­le­di­ği öğ­re­nil­di.

-Se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Ol­can için Be­şik­taş en net tek­li­fi­ni yap­tı. 29 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun bon­ser­vi­si için 5 mil­yon eu­ro öner­di. Bu rakam resmileşirse, Başkan Fikret Orman dönemindeki en yüksek bonservis bedeli olacak. Bor­do-Ma­vi­li­ler ise 6 mil­yon eu­ro­ istiyor. Fark 1 milyon euroya kadar indi. Bu arada Si­yah-Be­yaz­lı­lar, so­run­lu fut­bol­cu­su Gök­han Tö­re’nin söz­leş­me­si­ni ye­ni­le­mek adı­na is­tek­li de­ğil. Kar­tal da­ha ön­ce Si­vok, Ho­los­ko ve 2 mil­yon eu­ro öner­miş­ti. Trab­zon ka­bul et­me­miş­ti.

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
arsin 61 - 3 yıl önce
ey gidi haciosmonoglu hani elini kolunu sallayip gidemiyecekti bahanebabasiyla ilgilenecekmis sende bu bahaneyi bizlere söyleyip lafini yemeyi unutturcaksin dimi hadi ordan yemezler