Aykut'tan Açıklamalar

Trabzonspor'un komandosundan flaş açıklamalar...

Aykut'tan Açıklamalar
 Trab­zons­por’da ge­çir­di­ği ilk se­zo­nu de­ğer­len­di­ren Ay­kut “Av­ru­pa Li­gi’nde iyi­yiz ama lig­de ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nuç­la­rı ala­mı­yo­ruz. Da­ha iyi ol­ma­mız la­zım. Trabzons­por’un ger­çek se­vi­ye­si­nin çok al­tın­da­yız şu an­da. Av­ru­pa’daki gi­di­şimizi ke­sin­lik­le li­ge de yan­sıt­ma­mız ge­re­kir. Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da 2-0 ön­dey­ken, 3-2 mağ­lup ol­duk. Ba­zı et­ken­ler var. Ha­va de­ği­şi­mi, Av­ru­pa yol­cu­lu­ğu son­ra­sı bu ma­çı oy­na­ma­mız gi­bi. Ama bun­la­rın hiç­bir mazeret ola­maz. Da­ha iyi ol­mak zo­run­da­yı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.  

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal
Av­ru­pa Li­gi’nde baş­tan be­ri fi­na­li amaç­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren ba­şa­rı­lı fut­bol­cu “Ho­ca­mız da bi­zi böy­le mo­ti­ve edi­yor. Grup maç­la­rı baş­la­ma­dan ön­ce bi­le biz fi­nal oy­na­ya­ca­ğı­mız dü­şü­nü­yor­duk. Ke­sin ola­rak biz de bu ka­pa­si­te var. Biz bu­na ina­nı­yo­ruz. Bu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ben­den bek­len­ti­le­rin de far­kın­da­yım. Şu an­da oy­na­dı­ğım fut­bol, ger­çek per­for­man­sı­mın yüz­de 50’si bi­le de­ğil. Bu­nu ke­sin bir dil­le söy­le­ye­bi­li­rim. Ama iler­le­yen za­man­lar­da, ta­kı­ma da­ha faz­la adap­te ola­ca­ğım ve ger­çek Ay­kut De­mir’i her­kes iz­le­ye­cek. Mil­li Ta­kım’da da hep ka­lı­cı ol­mak is­ti­yo­rum. Ül­ke­me hiz­met et­mek be­nim için çok önem­li­” de­di.  

“Terim’in karizması müthiş”
Aykut Demir, Fatih Terim’in çok büyük bir teknik adam olduğunu söyledi. “Fatih hocanın yeri ayrı” diye devam eden Aykut “Duruşuyla, bakış açısıyla, konuşmalarıyla apayrı bir hoca. Ben kulüp takımında da kendisiyle çalışmak isterim. Müthiş bir karizması, imajı var. Bunu her şekilde yansıtıyor. Oyuncuya da bu enerjiyi veriyor” diye konuştu.

O kupa Trabzon'un hakkı
Aykut Demir, 2010-11 şampiyonluğuyla ilgili Fenerbahçe ile yaşanan gerginliğe de değindi. Kupanın Trabzon’un hakkı olduğunu söyledi. “Başkanımızın sert sözleri haklılığından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ay­kut De­mir, Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun 2010-11 se­zo­nu­nun şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la il­gi­li mü­ca­de­le­si­ni de yo­rum­la­dı. “Or­ta­da bir hak­sız­lık var” di­ye sö­ze gi­ren Bor­do-Ma­vi­li oyun­cu, “Ön­ce­lik­li ola­rak ben bir Trab­zons­por ta­raf­ta­rıyım. O dö­nem yok­tum ama ku­pa­nın Trab­zons­por’un hak­kı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Baş­kan da doğal ola­rak bu ko­nu­da dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Haklı oduğu için de söy­lem­le­ri de sert ola­bi­li­yor. So­nuç­ta her şey or­ta­da, ya­pı­lan­lar bel­li, baş­ka­nı­mız da ku­lü­bün hak­lı­lı­ğı­nı du­yur­mak adı­na böy­le ko­nu­şu­yor” de­di. Hak­lı ol­ma­la­rı­na rağ­men bu­nu ört­bas et­me­ye ça­lı­şan­lar ol­du­ğı­unu di­le ge­ti­ren Ay­kut “Ama her şey or­ta­da, ger­çek­ler gün yü­zün­de. Ora­da çok bü­yük bir emek var. Bu eme­ği göz ar­dı et­me­ye ça­lı­şan­lar var­sa, ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mil­li Ta­kım baş­ka
Trab­zons­por­lu ve Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın Mil­li Ta­kım kamp­la­rın­da bir­bir­le­ri­ne so­ğuk dav­ran­dık­la­rı şek­lin­de tar­tış­ma­la­ra da açık­lık ge­ti­ren mil­li fut­bol­cu, böy­le bir durumun olmadığını belirterek “Burası Mil­li Ta­kım. Mil­li ta­kım dı­şın­da bir rekabet olabilir. Ama buraya ge­lin­ce her şey ka­pa­nır. Çün­kü bu­ra­da ül­ke­miz, bayrağımız için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ku­lüp re­ka­be­ti yan­sı­ma­z” de­di.
Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2013, 10:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER