KAP'a Bildirilen Rapor Şok Etti

Trabzonspor KAP'a faaliyet raporunu bildirdi.

KAP'a Bildirilen Rapor Şok Etti

Trabzonspor Kulübü faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Açıklanan raporda Trabzonspor’un batık bir şirket olma yolunda yürüdüğü belirtildi. 

KREDİLER ÖDENEMİYOR

Bağımsız denetçi Görüşünün paylaşıldığı raporda Trabzonspor’un kredi ödemelerinde zorluk çektiği belirtilip “uzun vadeli kredilerine ait taksitleri taraflarca belirlenmiş kesin vade tarihine kadar ödemediğinden, 414.367.826 TL'lik uzun vadeli kredileri temerrüde düşmüş olup, söz konusu tutar kısa vadeli krediler hesabına sınıflandırılmamıştır” ifadelerine yer verildi. 

CİDDİ ŞÜPHELER VAR

Aynı raporda “Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğuna işaret etmektedir. Şirket yönetiminin bu husus üzerindeki açıklamalarını içeren 9 Şubat 2019 tarihli sınırlı denetim raporundaki 2.6 no'lu dipnotta yer verdiği varsayımlara ilişkin yeterli denetim kanıtı tarafımızca elde edilememiştir.” İfadeleri de kullanıldı.

Bağımsız denetçi raporunu paylaşan Trabzonspor şu ifadelere yer verdi; 

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.("Şirket") 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Şubat 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Şartlı Sonucun Dayanağı

Şirket'in 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık ara hesap döneminde 32.076.623 TL (30 Kasım 2017- 149.952.048 TL) zarar ettiğine, 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla kısa vadeye sınıflandırılmamış 414.367.826 TL tutarındaki krediler hariç kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları 491.809.088 TL (31 Mayıs 2018- 440.959.102 TL) aştığına, özkaynaklarının negatif 613.017.811 TL (31 Mayıs 2018- 580.883.520 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğuna işaret etmektedir. Şirket yönetiminin bu husus üzerindeki açıklamalarını içeren 9 Şubat 2019 tarihli sınırlı denetim raporundaki 2.6 no'lu dipnotta yer verdiği varsayımlara ilişkin yeterli denetim kanıtı tarafımızca elde edilememiştir.

Şirket, 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerine ait taksitleri taraflarca belirlenmiş kesin vade tarihine kadar ödemediğinden, 414.367.826 TL'lik uzun vadeli kredileri temerrüde düşmüş olup, söz konusu tutar kısa vadeli krediler hesabına sınıflandırılmamıştır.

Sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Şubat 2019 tarihli ara dönem özet finansal tablolarında Dipnot 16'da açıklandığı üzere, Şirket'in, 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle ana hissedarı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.den 108.646.986 TL (31 Mayıs 2018: 81.245.504 TL) tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Şirket, söz konusu alacak için 30 Kasım 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde 7.479.308 TL (30 Kasım 2017: 6.166.017 TL) faiz geliri kaydetmiştir. Söz konusu tutarın tahsilatına ilişkin vade ve şekildeki belirsizlikler nedeniyle anılan alacakların tahsil edilebilirliğine dair kanaat oluşturulamamıştır.
 

Şartlı Sonuç
İncelemelerimiz sonucunda, Şartlı Sonucun Dayanağı bölümünde belirtilen hususların ara dönem finansal bilgilerde gerektirebileceği düzeltmeler hariç olmak üzere, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MAZARS Üyesi Emre Amir Dişpençe, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 9 Şubat 2019

BİR BİLDİRİM DAHA YAPILDI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ:09.02.2019  
KARAR SAYISI : 71
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
 SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve  09.02.2019 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.06.2018-30.11.2018 hesap dönemine ait  finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  
Saygılarımızla  

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.  
Sinan Zengin   Şenol Kaynar           Mahmut Memişoğlu
Genel Müdür   Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Karadeniz’in sesi
Karadeniz’in sesi - 2 yıl Önce

Durun hemen panik yapmayın. Aynı tarihli diğer 3 3 büyük dahil tüm kulüplerimizin durumu aynı. Bu nedenle TS gitti bitti deyip Trabzonsporumuzu karalamayalım. Diğer taraftan takımların asıl Sahibi taraftarlardır. Taraftarımız Trabzonspor’umuzu terketmesinin sürece hiç bir şey olmaz. Bataklık hiç olmaz. Bu taraftar desteğini esirgemese Bu sıkıntılar da evelAllah hepsi düzelecek. Bugünden itibaren şunu herkes bilmeli ki bu takımı kurtaracak yegane şey taraftarın Maddi ve manevi desteğidir. Bugüne kadar olanları bir tarafa bırakalım.
Basit bir hesap ve yapılacak iş:
1-100 TL*5000 milyon kişi = 500 milyon TL
2-1000 TL * 500.000 kişi = 500 milyon TL
Gördüğünüz gibi borçların silinmesi biz taraftara bağlıdır.
Yani taraftarlar aranacak ve sadık ve destek verebilecek taraftarlar tespit edilecek. Çok fazla yük altına kalmadan bu paralar toplanabilir.
3- Forma ve diğer ürünlerin satışından çok fazla para kalmıyor. Çünkü bunların maliyetleri Yüksek.

Yani gördüğünüz gibi sadece ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Ve bu organizasyonun son derece iyi takip edilmesi gerekiyor.
Ben şahsen 1000 TL bağış yapmaya hazırım. Bakalım kaç tane takımını seven taraftarımız var. Haydeee yönetim haydee taraftar elele bu yükün altından kaklarınız biz.

SIRADAKİ HABER