banner728

Trabzonspor Finansal Tabloyu KAP'a Bildirdi

Trabzonspor finansal tablolarla ilgili bildirim yaptı.

Trabzonspor Finansal Tabloyu KAP'a Bildirdi

Trabzonspor Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na Finansal Tablolarla ilgili açıklama yaptı.


İşte yapılan açıklama...

"Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu'na:

Giriş

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin 30 Kasım 2017 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı denetimin kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Şartlı sonucun dayanakları

1.    Şirket'in 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık ara hesap döneminde 149.952.048 TL (30 Kasım 2016- 41.901.073 TL) zarar ettiğine, 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla şartlı sonucun dayanakları bölümünde belirtilen kısa vadeye sınıflandırılmamış 321.829.229 TL tutarındaki krediler hariç kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları 358.160.820 TL (31 Mayıs 2017- 264.639.690 TL) aştığına, özkaynaklarının negatif 448.272.830 TL (31 Mayıs 2017 ? 298.333.186 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğuna işaret etmektedir. Şirket yönetiminin bu husus üzerindeki açıklamalarını içeren 2 no'lu dipnotta yer verdiği varsayımlara ilişkin yeterli denetim kanıtı tarafımızca elde edilememiştir.

2.    Şirket,1 Ocak 2016 tarihinden 31 Mayıs 2017 tarihine kadar tüm futbolcu ve teknik direktörlere ait ücret ve benzeri nitelikteki giderlerden kaynaklanan stopaj ve damga vergisi borçları ile bunlar için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar gecikme zammı ve faiz için hesaplanmış toplam 30.636.444 TL'nin 26.347.342 TL tutarlık kısmını, Şirket'in ana ortağının Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğu uzlaşma şartlarının Şirket için de geçerli olacağı varsayımı ile iptal etmiş ve söz konusu tutarın 17.730.647 TL'lik tutarı (2016: 8.616.695 TL) 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında kayıtlarına almıştır. Finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle Şirket ile Vergi Dairesi arasında henüz bir görüşmenin başlamamış olması ve doğal olarak da Şirket nezdinde bir uzlaşma oranının henüz tespit edilmemiş olması nedeniyle bu konu 31 Temmuz 2017 tarihli denetim raporumuzda şartlı görüş olarak yer almıştı. Şirket, denetim raporumuzun diğer husus bölümünde belirtildiği üzere geçmiş yıl finansal tablolarını yeniden düzenleyerek stopaj yükümlülüğünü finansal tablolarına dahil etmiştir.

3.    Şirket, 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla uzun vadeli dört kredisine ait taksitleri taraflarca belirlenmiş kesin vade tarihine kadar ödemediğinden, uzun vadeli kredilerin 321.829.229 TL'lik kısmı temerrüde düşmüş olup, söz konusu tutar kısa vadeli krediler hesabına sınıflandırılmamıştır.

Şartlı sonuç

Sınırlı denetimimize göre, şartlı sonucun dayanakları bölümünde belirtilen hususlar hariç olmak üzere, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Dikkat çekilen husus

Ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin şartlı sonucumuzu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:

İlişikteki finansal tablo dipnotu 9'da belirtildiği üzere, Şirket Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni nihai ortağı Trabzonspor Kulübü Derneği'nden alt kiracı olarak 15 yıl süreyle kiralamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Şirket'in nihai ortağı Trabzonspor Kulübü Derneği arasında imzalanan stadyum kira sözleşmesi bir yıllıktır. Şirket, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, uzun süreli tahsisi konusundaki sürecin devam etmekte olduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Şartlı sonucumuz bu konuya ilişkin ilave bir şart içermemektedir.

Diğer husus

Üzerinde sırasıyla 31 Temmuz 2017 ve 1 Ağustos 2016 tarihli bağımsız denetçi raporu verdiğimiz 31 Mayıs 2017 ve 31 Mayıs 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin ve 6 Şubat 2016 tarihli sınırlı denetim raporu verdiğimiz 30 Kasım 2016 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ilişkin finansal tablolar, dipnot 2.3'de detayları açıklandığı üzere yeniden düzenlenmiştir.
 

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 22 Şubat 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Şirket'in 1.6.2017-30.11.2017 hesap dönemine ilişkin özet finansal tabloları üzerinde yaptığımız sınırlı denetim sonucunda 22 Şubat 2018 tarihli sınırlı denetim raporumuzda şartlı sonuç bildirmiş bulunuyoruz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Trabzonsporlu
Trabzonsporlu - 8 ay Önce

Yöneticiler cahilliklerini, bilgisizliklerini ve beceriksizliklerini KAP'a bildirmişler.

SIRADAKİ HABER