İhale danışmanlığı Kamu İhalesi konusunda hizmet vermektedir. Kamu ihalelerinin kendilerine özel, has bir teknik yapısı vardır. Bu bakımdan farklı hukuk dallarıyla olan ilişkisi ayrı bir hukuk dalı olarak incelenmelidir. Bununla birlikte ayrı bir hukuk dalı şeklinde incelenmesiyle beraber pek çok hukuk organizasyonu gerçekleştirilmiş yazılı eserler hazırlamış, bunları da yayınlamıştır.

Bu kapsamda müvekkillere genel anlamda çok sayıda, geniş kapsamlı hizmet vermektedir. İhalelerin ilanı aşamasından sözleşme ifasına dek çok sayıda hususta idarelerle istekli-yüklenici firmalar arasında ihtilaflar meydana gelebilmektedir. Söz konusu ihtilafların olmaması veya cevaplanması, dava süreçlerin yönetilmesi önemlidir. Bu hizmetler arasında,

·       İhalenin İlanı

·       İhale Dökümanlarının açık görüntülenmesi ya da Satın alınması

·       İhale için idarece Değişikliklerin yapılması ve açıklanması

·       İhale Tekliflerinin Sunulması

·       İhalenin Kararı

·       İhale için Sözleşmeye Davet

·       İhtiyacın Belirlenmesi

·       Teknik Şartnamenin Hazırlanması

·       Ortalama Maliyet

·       İhale Usulünün Belirlenmesi

·       İhale Dökümanlarının Hazırlanması

·       İhale Onayının Alınması

·       İhale Komisyonu Kurulması

Gibi konular vardır.  İhale danışmanı avukatları tüm bu konularda hizmetler sunmaktadır

Kamu İhalelerinde İhale Süreci

Kamu mevzuatı içesinde mevcut olan çok sayıda birinci ve ikinci mevzuat yer almaktadır. Bununla beraber en nemli mevzuat 4734 Sayılı Olan Kamu İhale Kanunu olmaktadır. Genel olarak söz konusu özel ve teknik yapıda bulunmasıyla uzmanlık ister.

Okul Gömleği Nasıl Ütülenir? Okul Gömleği Nasıl Ütülenir?

Günümüzde kamu kurumların yapım işleri ya da mal ve hizmet gibi ihtiyaçları yer alabilmektedir. Bunların yerine getirilmesi için ihale vasıtasıyla temin edilmesi şarttır. Keyfi uygulamalarının bulunmaması için söz konusu alanda bazı kurallar vardır. Ek olarak yol gösterici olması bakımından Kanun’un beşinci maddesi içerisinde ihalelere dair temel ilkeler de bulunmaktadır.

Kamu ihalelerinde genel anlamda 3 farklı ihale usulü yer almaktadır. Bunlar Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulü şeklindedir. Ek olarak Doğrudan Temin, kanun ilk kabul edildiğinde bir ihale usulü sayılmış; ancak sonradan çıkartılmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden ilki, yani Açık İhale Usulü temel ihaledir, ancak idarelerce diğerleri de kullanım görebilmektedir.

İdareler gerçekleştirecekleri ihaleler ile alakalı ihale sürç dosyası hazırlamaktadır. İhaleye dair her bege ve doküman içerisinde yer almakta olup istekli olabilecek firmaların bilgisine sunulan evraklar incelendiğinde ihale ilanıyla birlikte şöyledir:

·       Sözleşme tasarısı

·       Teknik şartname

·       İdari şartname

·       Standart formlar

İhale için istekli olabilecek şirketler tüm dokümanlara bakarak değerlendirmelidir. Neticesinde itiraz yapılabilecek ayrılıp bulunup bulunmadığı, teklif verilip verilemeyeceği anlaşılabilmektedir. İhaleye katılmak için gerekli belge ve bilgiler de dokümanlar içerisinde yer almaktadır. Ek olarak,

·       Hangi kriterlere göre en avantajlı teklifin belirleneceği

·       Son teklif verme

·       İhale katılamayacak olanlar

·       İhale tarihi

·       İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı

Bu bakımdan Kamu ihaleleri uzmanlık gerektirmektedir. İhale danışmanlığı hizmeti veren avukatlar ihale öncesi ve sonrası süreçte pek çok hizmet vermektedir.

Kamu İhale Mevzuatında Temel Unsurlar

Kamu ihale mevzuatında yer alan çok sayıda temel unsur mevcuttur. Bu bakımdan ihale danışmanı avukatı hizmeti alınmalıdır. Söz konusu unsurlar incelendiği zaman genel olarak şu şekilde görülmektedir:

·       Saydamlık

·       Farklı nitelikte ihtiyaçların aynı ihalede toplanamaması

·       Planlanabilir ihtiyaçların kısımlara bölünememesi

·       Rekabet

·       Eşit Muamele

·       Güvenilirlik

·       Gizlilik

·       Kamuoyu Denetimi

Bu temel ilkelerin tümü ayrıdır.

Kamu İhale Kanunu

İhale hakkında iki önemli kanuna dayanarak işlem yapılmakta olup, bunlar Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu şeklindedir. Eğer devlet, yani Kamu bütçesinden para çıkıp harcama oluyorsa Kamu İhale Kanunu hükümleri görülmektedir. Ayrıca mal ve hizmet alımı, danışmanlık hizmeti ve yapım işleri için bir takım spesifik yönetmelikler yer almaktadır. Hazırlık kapsamında aşamalar genel olarak şu şekildedir:

·       Yapılacak işin tespiti

·       Ortalama maliyetlerin ve ödeneğin tespiti

·       İhale usulünün belirlenmesi

·       Şartname tasarının hazırlık aşaması

·       İhalenin onayının alınması

·       İhale kontrol komisyonunun kurulması

·       İhalenin İlan

Kamu ihaleleri ile alakalı ihale danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız avukatlardan yardım almanız mümkündür.

Kamu İhale Mevzuatına Yapım

Kamu ihaleleri kendi içerisinde karışık, kompleks bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan ihaleye iştirak eden şirketlerin alanda uzmanlaşan hukuki danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Sözleşmeler hem Türkiye hem de Türkiye’de geniş kapsamlı olarak imzalanmaktadır. İhaleye katılacakların bu kapsamda hareket etmesi, buna uyum göstermesi lazımdır. Ayrıca potansiyel hukuki risklerin de bilinmesi yine gereklidir