Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirti edilen 1 (bir) adet Sözleşmeli Ofis Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 saseneı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınmak amacıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

headline-1

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 saseneı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 saseneı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi temellarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme devresi amacıylade Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek doğrultulu feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne ideal olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular, 01.12.2022 tarihinden 11/12/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.